DWIE OKOLICZNOŚCI

Po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm Mi­nister Finansów — lub z jego upoważnienia ministrowie resor­towi ustalają szczegółowy podział dochodów i wydatków bud­żetu centralnego według pełnej klasyfikacji budżetowej. W bud­żetach terenowych

DOKONYWANIE WYDATKÓW

Dokonywanie wydatków budżetowych realizuje się w trzech stadiach, obejmujących: ]) określenie granic kredytu budżetowe­go (gospodarka kredytami budżetowymi), 2) dysponowanie środ­kami w ramach kredytu (asygnowanie wydatku), 3) kasową obsłu­gę wydatków. Kredyt budżetowy

OTWARCIE KREDYTU

Otwarcie kredytu jest to upoważnienie do wykorzystywa­nia kredytu przez jednostkę budżetową. Otwarcie obejmuje część przewidzianego na dany rok kredytu budżetowego. Ogólnym uza­sadnieniem otwierania kredytów jest dążenie do zapewnienia bieżącej równowagi

ODWROTNA CZYNNOŚĆ

Czynnością odwrotną w stosunku do otwierania jest bloko­wanie kredytów, czyli zakaz ich wykorzystywania — w ca­łości lub w części. Jeżeli organy wykonujące budżet nie realizują zadań planowych, to może nastąpić

DYSPONENCI BANKU

Jednostki budżetowe są dys­ponentami budżetu, tzn. zlecają dokonanie wypłaty. Jednakże sa­ma wypłata jest dokonywana przez aparat wykonujący kasową obsługę budżetu, a mianowicie przez banki (w Polsce obsługę kasową budżetu sprawuje

POBIERANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Pobieranie dochodów budżetowych nie wiąże się z potrzebą do­konywania dodatkowych lub wstępnych czynności. Jak już była tym mowa, odbywa się to w ramach uchwalonego budżetu wynikających z niego planów dochodów i wydatków

MERYTORYCZNE ZASADY

Merytorycz­ne zasady ustalania należności na rzecz budżetu mieszczą się w przepisach prawa podatkowego, celnego, prawa regulującego opłaty, rozliczenia z przedsiębiorstwami itp. Ich pełne przestrze­ganie jest obowiązkiem organów budżetowych państwa. Kasową

KREDYTY DODATKOWE

Kredyty dodatkowe polegają na zwiększeniu istnie­jącego kredytu budżetowego lub wprowadzeniu nowego kredytu nie przewidzianego w uchwalonym budżecie. Źródłem kredytu do­datkowego może być rezerwa budżetowa, nadwyżka budżetu lub nowo wprowadzone dochody

WYKONYWANIE ZADAŃ

Przeniesienie nie może hamować wykonania zadań objętych kredytem, który ulega zmniejszeniu, ani powodować zbędnych wydatków w ramach kredytu, który ulega zwiększeniu. Zgodnie z polskim prawem budżetowym (z 1970 r). obowiązują

ZASTOSOWANIE ZASAD

Zasady te nie mają zastosowania do kredytów w częściach do­tyczących Sejmu, Rady Państwa i Najwyższej Izby Kontroli. Wszelkie przenoszenia kredytów budżetowych są tu dokonywane odpowiednio przez Prezydium Sejmu, Przewodniczącego Rady

ZMIANY W ZAKRESIE ROZLICZEŃ

Zmiany w zakresie rozliczeń z przedsiębiorstwami państwo­wymi wynikające ze zmian planu gospodarczego; zasady tych zmian ustala dla budżetu centralnego Minister Finansów, a dla budżetów terenowych — Rada Ministrów;zwiększanie kredytów na

DOKONYWANIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dokonywanie zmian w budżecie w toku jego realizacji pozo­staje w sprzeczności z ogólną zasadą wydatkowania środków bud­żetowych wyłącznie na cele wskazane w budżecie i w wysokości nie przekraczającej kredytów budżetowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)