Kategoria: Świat finansów

PODSTAWOWA CECHA

Podstawową cechą ustalonej wówczas struktury budżetu stał się centralizm demokratyczny, co znalazło praktyczny wyraz w fak­cie, iż każdy organ władzy państwowej w terenie dysponował własnym budżetem, a budżety organów niższego

BUDŻETY ZBIORCZE

Wśród budżetów zbiorczych najszerszy zakres ma budżet pań­stwa, obejmujący budżet centralny oraz zbiorcze budżety województw. Budżety województw obejmują z kolei jednostkowy bud­żet województwa oraz budżety stopnia podstawowego. W obecnej strukturze

SYSTEM BUDŻETÓW ZBIORCZYCH

System budżetów zbiorczych, tworzących w ostatecznym wyni­ku budżet państwa, pozwala na realizację zasady formalnej jed­ności budżetu, a tym samym umożliwia parlamentowi ocenę całości gospodarki budżetowej państwa. Omówione poprzednio (II, 1, a)

PEWNA CZĘŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Pewna część działalności budże­towej nie jest objęta budżetem (chociaż jest z nim powiązana), lecz opiera się na odrębnych planach dochodów i wydatków, sta­nowiąc wyodrębnioną organizacyjnie część gospodarki budżetowej państwa. Szczególnie

NIEKTÓRZY AUTORZY

Niektórzy autorzy dla określenia gospodarki budżetowej netto używają terminów: „gospodarka pozabudżetowa” lub „przybud- żetowa”. Jest to niesłuszne, gdyż:merytorycznie gospodarka ta jest budżetowa (bezzwrotny i redystrybucyjny charakter dochodów i wydatków);określenie, że

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Stąd zakres jednostek objętych poszczególnymi formami powiązań z budżetem oraz prawne zasady ich gospodarki finan­sowej ulegają dość częstym zamianom, nie są przy tym jednolite w różnych państwach socjalistycznych. Dlatego w

WŁĄCZENIE DO BUDŻETU

Dzia­łalność jednostek budżetowych ma w zasadzie charakter niepro­dukcyjny. Trzeba jednak pamiętać, że jednostka budżetowa jest pojęciem finansowym, a nie ekonomicznym; cechą wyróżniającą jest tu sposób powiązania z budżetem, a nie

WSZYSTKIE DOCHODY

Wszystkie jej dochody są dochodami budżetu i wszystkie wydatki są wydatkami budżetu. Uzyskane przez jednostkę budżetową dochody (z reguły nieznacz­ne) są odprowadzane na rzecz budżetu i nie mogą być wykorzy­stane

DEFINIOWANIE POJĘCIA

Skoro nie ma między nimi związku ani zależności, to nie ma podstaw do porównywania wielkości docho­dów i wydatków, a więc nie ma potrzeby ani możliwości for­mułowania pojęcia wyniku finansowego.Przy definiowaniu

BRAK ZWIĄZKÓW

Brak związku wydatków z dochodami poważnie utrudnia wprowadzenie w jednostkach budżetowych bodźców ma­terialnego zainteresowania. Te okoliczności skłaniają niektórych autorów do wysuwania postulatów nowych rozwiązań w zakresie zasad gospodarki finansowej jednostek

W MYŚL ZASAD

W zasadzie środki specjalne dotyczą działalności ubocznej jednostki budżetowej. Przykładowo można by wymienić: opłaty za korzystanie z urzą­dzeń sportowych jednostek budżetowych, opłaty za wyżywienie w zakładach pomocy społecznej i inne.Gospodarstwa

POLSKIE PRAWO BUDŻETOWE

Polskie prawo budżetowe z 1970 r. przewiduje możliwość wpro­wadzenia przez Radę Ministrów innych rodzajów organizacji gos­podarki budżetowej (art. 7, ust. 2). Mogą tu wchodzić w grę np. formy mieszane, łączące