Kategoria: Badanie potrzeb społecznych

WŚRÓD STUDENTÓW

Wśród studentów w 1991 r. kobiety stanowiły 51,4%. Udział kobiet na poszczególnych kierunkach był bardzo zróżnico­wany; w roku akademickim 1990/91 „kobiety stanowiły: 75,5% stu­dentów nauk humanistycznych, 69,5% studentów kierunków nauczy­cielskich,

IM WYŻSZY SZCZEBEL

Jednak im wyższy szczebel kariery akade­mickiej, tym udział kobiet mniejszy. W roku akademickim 1990/91 udział kobiet wśród nauczycieli akademickich — pracowników wyż­szych uczelni w Polsce wynosił na stanowiskach asystenckich —

ISTNIEJĄCE MECHANIZMY

„W Polsce nie istnieją mechanizmy, które wspierałyby kobiety w osią­ganiu wyższych stopni naukowych. Obowiązki rodzinne stają się przyczyną rezygnacji wielu kobiet z kariery naukowej”.Potrzeby są następujące:Potrzeba wyeliminowania tekstów lub całych

DYSKRYMINACJA W PRAWIE

Wnioskowanie o potrzebach wynikających z nierównego trakto­wania kobiet i mężczyzn przez prawo opiera się na analizie przepi­sów konstytucji, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa ro­dzinnego, prawa karnego i przepisów odnoszących

WPROWADZENIE PRZEPISÓW

Potrzeba zagwarantowania w konstytucji neutralnych wobec płci praw socjalnych związanych z rodziną i rodzicielstwem.    Potrzeba konstytucyjnego zobowiązania państwa do prowa­dzenia aktywnej polityki na rzecz równouprawnienia, również po­przez wprowadzanie przejściowo

OPRACOWANIE KRYTERIÓW

Potrzeba opracowania kryteriów wartościowania pracy oraz wprowadzenia zasady równej płacy za pracę o tej samej i porówny­walnej wartości.Potrzeba przyznania rodzicom na równych zasadach prawa do urlopu wychowawczego.  Potrzeba rozważenia możliwości

UPROSZCZENIE PROCEDUR

Potrzeba uproszczenia procedury rozwodowej.Potrzeba prowadzenia badań na rzecz ustalania przyczyn nie­skuteczności obowiązujących przepisów oraz badań obejmujących instytucje odpowiedzialne za stosowanie tych przepisów.Potrzeba wyodrębnienia płci ofiary przemocy w statystykach dotyczących przemocy

ZEBRANIE PRZESŁANEK

Zebranie tych przesłanek w jednej publikacji i do­branie odpowiednich wskaźników w taki sposób, by charakteryzo­wały trafnie dysfunkcje społeczne, powoduje, że raport przekonuje czytelnika o znacznym zakresie dyskryminacji kobiet i powadze

POTRZEBY RODZINY Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ

Jakie dysfunkcje (utrudnienia funkcjonowania) napotykasz w swoim życiu osobi­stym? Jak się odnosisz do tych utrudnień? Czy zastanawiasz się, co zrobić, żeby te utrudnienia usunąć albo poprawić sytuację?Badania tego rodzaju dotyczą

BADANIA EMPIRYCZNE

Niepełnosprawność od urodzenia dotyczy głównie dzieci i młodzieży: dziecko niepełnosprawne od urodzenia jest przyjmowane przez swoją rodzinę i najczęściej jest pod jej opieką do śmierci swoich rodziców; gdy pomimo swojej

POZA WYKSZTAŁCENIEM

Poza wykształceniem matki brano pod uwagę takie czynniki, jak: wiek dzie­cka niepełnosprawnego, przewidywania rodziców co do usamodzielnienia się dziecka w przyszłości, charakter dysfunkcji dziecka, samodzielność dziecka w po­ruszaniu się poza

OGRANICZENIA FUNKCJONALNE

Z badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce wynika, że ograniczenia funkcjonalne rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi uświa­damiane przez rodziców są w najwyższym stopniu różnicowane przez poziom wykształcenia matek.Generalnie można wyróżnić dwie kategorie