Badanie potrzeb społecznych

Wychowanie do życia w rodzinie Kraków

Już od szkoły podstawowej możemy znaleźć przedmiot, który nazywa się wychowanie do życia w rodzinie. Część rodziców nie potrafi zrozumieć idei tego przedmiotu i uważa, że jest on całkowicie niepotrzebny i bezsensowny. Na pewno w jego zrozumieniu nie pomagają również dzieci, które bardzo chętnie zrezygnują z obowiązku spędzania dodatkowej godziny w szkole. Wbrew pozorom wychowanie do życia w rodzinie Kraków jest bardzo potrzebnym przedmiotem i rodzice powinni dokładnie pilnować, aby ich dzieci uczestniczyły w tych zajęciach. Warto przypilnować nasze dzieci, zwłaszcza, jeśli sami mamy problem z rozmawianiem na tematy związane z seksem i nie chcemy poruszać tych tematów z naszymi maluchami. W takim przypadku tym bardziej powinniśmy wysłać nasze dziecko na takie zajęcia, gdyż to właśnie na nich dowie się wszystkiego co powinno wiedzieć na temat chorób wenerycznych, czy metod antykoncepcyjnych. Zostaną również poruszone tematy dotyczące seksu oraz wynikających z niego konsekwencji, czyli zajścia w ciąże. 

Wózki spacerowe dla dzieci

Jakie wózki spacerowe dla dzieci są najlepsze? Kiedy zmienić gondolę na wózek spacerowy? Takie pytanie nurtują wiele rodziców. Po pierwsze nie spieszmy się z tym krokiem. Oczywiście dziecko ma już dość leżenie cały czas w gondoli w której niezbyt dobrze wszystko widzi. Jednak nie możemy zbyt wcześnie zamienić gondolę na spacerówkę, ponieważ dziecko nie będzie gotowe. Jeśli wózek ma funkcję całkowitego rozkładania się, możemy zamienić go nawet, gdy dziecko nie siedzi jeszcze stabilnie. Jeśli jest to spacerówka bez możliwości regulacji, maluch musi już sam stabilnie siedzieć, aby nie zaszkodzić mu w żaden sposób na jego kręgosłup. Jeśli jest zima, weźmy również pod uwagę, iż w gondoli dziecku będzie po prostu cieplej, nawet jeśli na wózek spacerowy nałożymy śpiworek. Wózek spacerowy nadaje się mniej więcej od 6 miesiąca życia jeśli dziecko już siedzi, jeśli nie, to musimy poczekać do tego momentu, jednak pod żadnym pozorem nie zmuszajmy go do samodzielnego siedzenia, jeśli nie jest na to gotowy.

Kursy językowe dla firm Warszawa

Od kilku lat Polska należy do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki strefie wolnego rynku w naszym kraju pojawia się coraz więcej międzynarodowych przedsiębiorstw. Przywożą ze sobą nie tylko pieniądze, ale również kulturę organizacyjną oraz język. Obecnie dla większości przedsiębiorstw w naszym kraju bardzo ważną rzeczą jest szkolenie pracowników pod kątem znajomości przynajmniej języka angielskiego. Im więcej języków znają nasi pracownicy, tym lepiej dla naszej firmy. Przyjęcie kompetentnych osób, które biegle posługują sie kilkoma językami to niestety nie wszystko. Trzeba tą wiedzę cały czas utrwalać i wykorzystywać w praktyce. Doskonałym pomysłem są kursy językowe dla firm Warszawa. Jest to genialny pomysł, aby nasi pracownicy podszkolili swoje umiejętności lingwistyczne i dopracowali język. Najbardziej wartościowe są kursy, które są nastawione na język specjalistyczny związany z profilem działalności naszej firmy. Jest to najczęściej język z którym nasi pracownicy  nigdy wcześniej nie mieli do czynienia.

POTRZEBA EDUKACJI

Potrzeba mechanizmów prawnych i ukształtowania norm obyczajo­wych przeciwdziałających natarczywości seksualnej i molestowaniu seksualnemu, także w miejscu pracy i nauki. Potrzeba edukacji ukierunkowanej na zmianę postaw społe­czeństwa wobec przemocy. W tym celu należy zaspokoić: potrzebę zmiany szkodliwych stereotypów i uprzedzeń dotyczących kobiet, potrzebę uświadomienia dzieciom i młodzieży zakresu ich praw ra­dzenia sobie w sytuacjach zagrożenia lub użycia przemocy, potrzebę informacji i edukacji (przez środki masowego przekazu) ukierunko­wanej na podniesienie społecznego statusu kobiet oraz potrzebę kom­pleksowych badań na temat przemocy wobec kobiet i potrzebę in­formacyjną, jaką stanowi uwzględnianie w statystykach przestępczo­ści podziału wg płci.

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA

Potrzeba stworzenia systemu przeciwdziałania przemocy wo­bec kobiet i pomocy ofiarom. Wiążą się z tym następujące potrzeby szczegółowe: potrzeba powszechnego poradnictwa prawnego, ro­dzinnego i zdrowotnego; potrzeba sieci telefonów zaufania i kryzy­sowych oraz ośrodków terapeutycznych, czynnych całą dobę. Potrzeba usprawnienia aktualnie obowiązującej procedury roz­wodowej poprzez przeniesienie kompetencji prowadzenia spraw roz­wodowych z sądów wojewódzkich do rejonowych.   Potrzeba umożliwiania na życzenie strony włączania się przed­stawicieli organizacji społecznych w procesach rozwodowych i spra­wach związanych ze stosowaniem przemocy wobec kobiet (jako for­ma wsparcia kobiet).

SZERSZY ASPEKT ZJAWISKA

Wszystkie sformułowane powyżej potrzeby (w raporcie o sytu­acji kobiet przedstawione jako postulaty) wynikają ze społecznej dysfunkcji, jaką jest maltretowanie kobiet. Ich szczegółowość, suge­rowanie potrzebnych rozwiązań, powszechna dezaprobata społeczna liczących się środowisk wobec zjawiska przemocy stanowią dobrą podstawę do sformułowania programu eliminowania przemocy z ży­cia społecznego. Zwróćmy jednak uwagę na szerszy aspekt zjawiska przemocy i potrzeby społeczne, jakie się w związku z tym rysują. Nie wszy­stkie rodzaje przemocy należy potępiać.

PRZYMUS BEZPOŚREDNI

Tak zwany przymus bezpo­średni stosowany przez policję jest formą przemocy akceptowaną przez prawo i nie budzącą sprzeciwu ludzi uczciwych. Przemoc sta­nowi jedną z form życia społecznego, która pozwala na to, aby stro­na silniejsza w życiu społecznym narzucała swoją wolę stronie słab­szej. Czasem przemoc pozwala nie tylko na narzucenie woli stronie słabszej, ale i na uzasadnienie samej przemocy, jak to ma miejsce w Czeczenii, gdzie obok siłowego utrzymywania tego kraju w ra­mach Federacji Rosyjskiej niemałe znaczenie ma dyskredytacja dotychczasowych, prowolnościowych władz tego kraju i odwoływa­nie się do imperialnej konstytucji, jako do legitymacji sprawowania władzy.

GENERALNA PODSTAWA

Generalną podstawę ideologiczną uzyskuje przemoc w spo­łecznym darwinizmie, akceptującym ewolucję i rozwój drogą zwy­ciężania słabszych przez silniejszych. Trudno też o zapobieganie prze­mocy w życiu społecznym i prywatnym, gdy na przykład polska pry­watyzacja ma służyć zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, a więc mechanizmom eliminowania słabych z życia go­spodarczego, które wprawdzie kieruje się autonomicznymi regułami, ale stanowi istotną część życia społecznego.

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Działania sprzyjające zdrowiu kobiet są nakierowane jedynie na okres macierzyństwa, a obserwuje się niedostatek opieki nad kobie­tami młodszymi i po menopauzie: brakuje specjalistycznych gabine­tów ginekologii dziecięcej, niedostateczna jest profilaktyka zaburzeń hormonalnych kobiet, nie dość rozwinięte monitorowanie i profila­ktyka kobiecych schorzeń onkologicznych. Występuje duża umie­ralność z powodu raka sutka, na którego zapada ok. 8 tys. kobiet rocznie, z których połowa umiera.Prawie 1/3 ludności Polski mie­szka na obszarach zagrożenia ekologicznego.