INNE RODZAJE DOCHODÓW

Tak jest dziś w krajach socjalistycz­nych i w większości krajów uprzemysłowionych w ogóle. W his­torii różne inne rodzaje dochodów państwowych grały istotną rolę (np. kontrybucje wojenne, dochody z tzw. regaliów królew­skich, czyli z prawa wyłączności wydobycia złóż soli lub rudy, bi­cia monety itp.). Dziś również w różnych krajach różne jest zna­czenie poszczególnych rodzajów dochodów; na… Czytaj więcej »

WIĘKSZOŚĆ DOCHODÓW

Ogromna większość  dochodów państwowych ma charakter przymusowy, wynika z władztwa państwowego (np. podatki, cła). Zupełnie wyjątkowo występują świadczenia dobrowol- n e (np. dary).Dochody zasadnicze są to dochody, w których na pierw­szy plan wysuwa się funkcja dochodowa, a dochody uboczne stanowią środki osiągane przy okazji realizacji innych zadań pań­stwa (np. grzywny).System dochodów budżetowych, sklasyfikowanych na podsta­wie… Czytaj więcej »

PODZIAŁ DOCHODÓW

Z punktu widzenia prawnych form pobierania dochodów budżetowych można wyróżnić kilka kryteriów podziału. Można mianowicie dzielić dochody budżetowe na bezzwrotne i zwrotne, odpłatne i nieodpłatne, przymusowe i dobrowolne, zasadniczePodział dochodów na bezzwrotne i zwrotne ma na celu wydzielenie pożyczek państwowych (tzw. kredyt publiczny), zaciąganych wyjątkowo na potrzeby budżetowe i z istoty rzeczy następnie zwracanych, oraz… Czytaj więcej »

CHARAKTERYSTYCZNA RÓŻNICA

Jest to charakterystyczna różnica między budżetem socjalistycznym a budżetami państw kapitalistycznych, w których podstawowym źródłem dochodów budżetowych są zasoby pieniężne jednostek gospodarki prywatnej, a jedynie w niewielkim stopniu — zasoby przedsiębiorstw znacj onalizowanych. Ekonomiczne kryterium podziału dochodów budżetowych ma charakter decydujący o podstawach systemu dochodów. Można stwierdzić, iż w krajach socjalistycznych istnieją odrębne systemy dochodów od… Czytaj więcej »

ZNACZNA RÓŻNORODNOŚĆ

Ze względu na znaczną różnorodność i dużą liczbę rodzajów do­chodów budżetowych niezbędne jest przede wszystkim dokonanie ich systematyki i klasyfikacji. Kryteria tej systematyki mogą być trojakie: ekonomiczne, prawne i organizacyjne.Ekonomiczne kryterium klasyfikacji dochodów budżeto­wych oznacza ich grupowanie według źródła pochodzenia. Za­sadniczym źródłem wszystkich dochodów budżetowych jest do­chód narodowy. W gospodarce socjalistycznej jest on wytwarzany przez… Czytaj więcej »

EKONOMICZNA NIEWYMIAROWOŚĆ

Ekonomiczna niewymierność efektów wydatkowania środków budżetowych czyni rzeczą nierealną zastosowanie rachunku eko­nomicznego do wydatków budżetu państwa. Trzeba tu stosować szersze — ale wciąż niewymierne jakościowo i ilościowo — kryte­ria oceny politycznej i społecznej, trzeba akcentować rolę świa­domości społecznej realizatorów wydatków budżetowych, ich po­ziom moralny i zawodowy. Polityka wydatków budżetowych spla­ta się w ten sposób nierozerwalnie… Czytaj więcej »

REDYSTRYBUCYJNY CHARAKTER

Redystrybucyjny charakter większości wydat­ków budżetowych prowadzi do zerwania związków między do­chodami a wydatkami, co uniemożliwia uruchomienie mechaniz­mu automatycznie hamującego rozrzutność i niegospodarność w wydatkowaniu środków budżetowych.Dlatego też poszukiwanie sposobów mierzenia efektywności wy-, datków budżetowych i tworzenia warunków do jej osiągania jest zadaniem bardzo ważnym, a zarazem trudnym. Nie byłoby bo­wiem słuszne — jak to niekiedy… Czytaj więcej »

OGRANICZONOŚĆ ŚRODKÓW

Ograniczoność środków przy nieograniczoności potrzeb czyni tę zasadę niezbędną, podstawo­wą wytyczną polityki wydatkowej państwa. Warto podkreślić, iż gospodarka socjalistyczna stwarza warunki do efektywnego wy­korzystania zasobów. Przekształcenie tej możliwości w rzeczy­wistość jest trudnym zadaniem gospodarki finansowej państwa, a w szczególności wydatków budżetowych. W zakresie wydatków budżetowych osiągnięcie efektywności jest szczególnie trudne. Trudności te wynikają z dwóch istotnych… Czytaj więcej »

WYDATKI NADZWYCZAJNE

Do wydatków nadzwy­czajnych należą takie pozycje, które są pokrywane z dochodów nadzwyczajnych (pożyczek, sprzedaży majątku państwowego itp.), a do wydatków zwyczajnych — pozycje pozostałe. Wydatki funk­cjonalne są to wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań państwa, natomiast wydatki administracyjno-gospodarcze obej­mują wydatki obsługi.Wszystkie wymienione rodzaje wydatków budżetowych służą realizacji polityki finansowej, a w szczególności polityki bud­żetowej państwa.… Czytaj więcej »